آخرین اخبار : 

پرداخت دیه هیأت امنای مسجد جامع بروجرد توسط وزارت دادگستری

 ر- الف که بر اثر سقوط در چاه مسجد جامع بروجرد مورد صدمه بدنی قرارگرفته بود پس از شکایت اولیای وی نزد مرجع قضایی،دادگاه کیفری هیأت امنای مسجد را به پرداخت سی درصد صدمات وارده به کودک مذکور محکوم نمود و از آنجایی که هیأت امنا داوطلبانه عهده دار اداره مسجد بودند و هیچگونه منبع و درآمد مالی برای تأمین پرداخت دیه را نداشتند،. در سفر جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری به استان لرستان موضوع مطرح و مقرر گردید از محل صندوق خسارات وزارت دادگستری مبلغ دیه پرداخت گردد که با تصویب کارگروه تشخیص بزه دیدگان و موافقت شخص وزیر محترم دادگستری از محل اعتبارات مربوطه دیه مذکور پرداخت گردید.

پاسخی بگذارید